Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.pageride.comSystém PageRide ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.
Maj vlastné webové stránky!https://www.pageride.comMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S PageRide ich môžete mať aj Vy.

ZMLUVNÉ PODMIENKY

PREVÁDZKOVATEĽ:

Michaela Rajňačková
Moskovská 3879/22; 071 01 Michalovce
IČO: 45 464 553  DIČ: 1082144426
 
ZÁKAZNÍK / KLIENT:
 
Zákazník je osoba, ktroá si objedná službu Owner-ID registráciou alebo objednávkou a uhradí ročný poplatok.
 
SLUŽBA OWNER-ID A JEJ NÁLEŽITOSTI:
 • Owner-ID je služba pre verejnosť, ktorá spočíva na označení osobných predmetov vlastníckym identifikačným kódom pre prípad starty a nálezu, čím uľahčuje vrátenie stratených či zabudnutých predmetov vlastníkom.
 • Kód Owner-ID je zoskupenie znakov - číslic a písmen, ktorý je pre každého klienta odlišný a teda nezameniteľný. Ku kódu je registráciou priradená mailová adresa klienta a druhý náhradný kontakt.
 • Marker je nosič owner-ID kódu. Je to samolepka s vytlačeným kódom povrchovo chránená proti poškodeniu lamino-fóliou.
 • Sada markerov je fyzický produkt služby Owner-ID a obsahuje niekoľko markerov podľa druhu.
 
PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA:
 • Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu klientov v dvoch nezávislých databázach mimo online prostredia.
 • Prevádzkovateľ je povinný zverejniť na internetovej stránke oznam o strate, ak bola oznámená klientom elektronickou poštou - mailom. Ak je oznámený nález predmetu označeného vlastníckym kódom Owner-ID prostredníctvom formulára na stránke, alebo elektronickou poštou na mailovú adresu prevázkovateľa, prevádzkovateľ má povinnosť bezodkladne, nejneskôr však do 24 hodín, informovať klienta prostredníctvom kontaktu uvedenom v registrácii. Nálezcovi sa neposkytujú žiadne údaje klienta. Klient je informovaný prevádzkovateľom o náleze spolu s kontaktom na nálezcu, ak nebol predmet odovzdaný tretej strane.
 • Služba je funkčná na obdobie 365 dní od registrácie. Prevádzkovateľ nie je povinný informovať zákazníka pred ukončením služby, ale má právo ho predbežne alebo v deň ukončenia informovať a ponúknuť mu službu na ďalšie obdobie podľa podmienok a cenníka v príslušnom období.
 • Prevádzkovateľ nezabezpečuje úschovu nálezov, zberňu nálezov ani odovzdávanie nájdených vecí vlastníkom. Vedie databázu klientov a vykonáva publikovanie oznamov o stratách a nálezoch a zabezpečuje kontakt nálezca-vlastník ( klient ), prípadne informuje klienta o mieste uloženia nálezu v prípade, že ho nálezca odovzdal tretej strane ( polícia, úrad, iné )
 • Právom prevádzkovateľa je publikovať informácie okrem osobných údajov klientov aj na iných internetových stránkach, ktoré súvisia s Owner-ID ako stránky služby na sociálnych sieťach a podobne.
 • Prevádzkovateľ sa nezaväzuje, že stratené predmety budú vrátené, ani neručí za ich odovzdanie vlastníkovi nálezcom. Nezodpovedá za žiadne škody súvisiace so stratou, nálezom, vrátením či nevrátením osobného vlastníctva.
 • Službu môže prevádzkovateľ predčasne ukončiť zákazníkovi len z vážnych dôvodov. V prípade predčasného ukončenia prevádzky služby Owner-ID ako celku, je prevádzkovateľ povinný vrátiť alikvotnú časť ročného poplatku klientovi, ktorý o to požiada do troch mesiacov  od ukončenia prevádzky.
 • Prevádzkovateľ má právo informovať klienta o novinkách, zmenách, či iných dôležitých záležitstiach súvisiacich s Owner-ID. Nie je to však jeho povinnosť.
 • Prevádzkovateľ nemá nárok na žiadne ďalšie platby okrem ročného poplatku. Neúčtuje žiadny poplatok za úspešné sprostredkovanie vrátenia, ani podiel z nálezného, ak má nálezca právo na nálezné. Spôsob odovzdania nálezu a podmienky sú na dohode medzi nálezcom a vlastníkom a sú upravené zákonom.

PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA:

 • Klientom sa stáva osoba po vykonaní registrácie a uhradení ročného poplatku a to na obdobie 365 dní. Objednávka vykonaná prostrednístvom formulára na stránke owner-id.net je záväzná. Klient je povinný uhradiť poplatok a súvisiace služby ( doručenie ).
 • Zákazník má právo na zverejnenie svojich oznamov o startách či nálezoch na stránke služby.
 • Klient môže predčasne ukončiť službu a požiadať o vyradenie z databázy Owner-ID. Nárok na vrátenie alikvotnej časti poplatku má len v prípade vážnych dôvodov pre predčasné ukončenie. Cena markerov je zahrnutá v ročnom poplatku a táto časť poplatku nemôže byť vrátená, ak boli markery použité.
 • Klient nemá nárok na odškodné či inú kompenzáciu, ak jeho stratený predmet nebude vrátený. Za prevzatie veci od nálezcu je plne zodpovedný zákazník. Nálezca, ale aj ten, komu nález ( stratený predmet ) patrí sa musia riadiť platnými zákonmi Slovenskej republiky a dbať na vlastnú bezpečnosť.
 • Povinnosťou zákazníka je udržiavať kontaktnú mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii v prevádzke. Ak sa akýkoľvek kontakt klienta zmení, je povinný informovať prevádzkovateľa. V opačnom prípade prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za plnohodnotné služby. Klient pri registrácii uvádza jeden povinný kontakt a jeden dobrovoľný. Povinným kontaktom je mailová adresa a nepovinným môže byť iná mailová adresa alebo telefónne číslo. Za správnosť kontaktov zodpovedá v plnej miere klient.
 • Klient môže vlastnícky kód Owner-ID použiť v prípade potreby aj v inej forme, ak to vyžadujú okolnosti či vlastnosti predmetu na ktorý chce kód umiestniť. Čo znamená, že kód môže umiestniť na veci aj inou technikou - gravírovaním, rytím, vypálením a podobne a to bez súhlasu či vedomia prevádzkovateľa.
 • Owner-ID vlastnícky kód má právo na jedného registrovaného použiť viac osôb. Ak množstvo markerov vystačí celej rodine, či nému kolektívu, nie je zakázané takto ich použiť. Klientom je stále jedna osoba, ktorá vykonala registráciu. Zákazník môže službu odstúpiť inej osobe a to buď len zmenou kontaktov alebo zmenou registračných údajov.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

 • Prevádzkovateľ zhromažďuje údaje klientov v dvoch nezávislých databázach, pričom jedna má elektronickú formua druhá fyzickú. Osobné údaje pre registráciu sú meno, priezvisko a mailová adresa. V prípade objednávky aj adresa doručenia, ktorá sa však do databázy neeviduje, lebo slúži len na doručenie produktov. K uvedeným osobným údajom je priradený Owner-ID - vlastnícky identifikačný kód.
 • Databázy (zoznamy) Owner-ID sú neverejné a sú offline.
 • Prevádzkovateľ nezverejňuje osobné údaje klientov. Používa ich len na komunikačné účely pre potreby služby a v druhom rade na poskytovanie informácií súvisiacich so službou Owner-ID. Údaje neposkytuje tretím stranám ani ich nepoužíva pre marketingové účely, ktoré nemajú žiadnu súvislosť so službou.
 • Údaje klientov sú po ukončení obdobia poskytovania služby odstránené z databázy najneskôr do 30 dní po ukončení služby.
 • Prevádzkovateľ poskytuje klientom len kontakt na nálezcu, ktorý poskytol pri ohlásení nálezu vo formulári na stránke owner-id.net, alebo priamo na mailovú adresu prevádzkovateľa. Zverejňuje tie údaje klientov v sekcii straty a nálezy, ktoré uvedú v texte správy. Údaje uvedené v ohlasovacom formulári ako kontakt sa nepublikujú bez súhlasu klienta.